050130
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
26
54
49811
618
749
50130

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-17 11:43

รมว.รง. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Osh5
ฮิต: 407

สารบัญ

รมว.รง. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ พร้อมเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔ เน้นความร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรสมาชิกสมาคมการประกันสังคมอาเซียน และทำให้ผู้สูงอายุมีอาชีพที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และดูแลแรงงานนอกระบบเพื่อสร้างความมั่นคงในสังคมต่อไปในอนาคต

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ และเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔ ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หลายประเทศประสบปัญหาการมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุจากอัตราการเกิดของคนในประเทศลดลงอย่างรวดเร็วและประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ภาคแรงงานของประเทศลดลง ส่งผลให้มีการใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ๆ เข้ามาทดแทน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นลูกโซ่ อาเซียนจึงควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีจำกัดอย่างต่อเนื่อง การทำให้ผู้สูงวัยที่มีจำนวนมากมีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ซึ่งเป็นการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งการกำหนด ๘ วาระปฏิรูปของกระทรวงแรงงานจะช่วยปรับมิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 


สมาคมการประกันสังคมอาเซียน (ASSA) เป็นสมาคมที่รวมหน่วยงานด้านการประกันสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถสนับสนุนการปฏิรูปแผนงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุได้ ซึ่งความร่วมมือระหว่างองค์กรสมาชิกสมาคมการประกันสังคมอาเซียนจะช่วยสนับสนุนในการออกแบบนโยบายที่มีประสิทธิภาพด้านกำลังแรงงาน การดูแลสุขภาพ และระบบบำนาญที่ยั่งยืนอย่างมีสมดุลในทุกมิติทำให้อาเซียนเราอายุยืนและเติบโตไปข้างหน้า