050149
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
26
73
49811
637
749
50149

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-17 12:08

นายกรัฐมนตรีเปิดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสาก

Post on 28 สิงหาคม 2560
by Osh5
ฮิต: 449

สารบัญ

นายกรัฐมนตรีเปิดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสาก

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล ย้ำให้ทุกคนพัฒนาตนเอง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนด

วันนี้ (25 ส.ค.60) เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการแรงงานกับการขับเคลื่อนสู่ Thailand  4.0”  จัดโดยกระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณและความภาคภูมิใจสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการด้านการรองรับมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานและด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบกิจการมีความตื่นตัวและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมงาน จำนวน 2,000 คน  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 3 รางวัล เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

          สำหรับการจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017  สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติประวัติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกระทรวงแรงงานที่จะสร้างกำลังคนของประเทศให้เป็น “Productive Manpower” ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศระยะ 20 ปี (2560 - 2579) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้ใช้แรงงานให้มีหลักประกันที่ดี ได้ทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล และเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แรงงานมีรายได้สูง (High Income) มีผลิตภาพแรงงานสูง (High Productivity) นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลประจำปี 2560 รวมจำนวน 621 รางวัล ดังนี้ 1) รางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป ได้แก่ บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี ขนาดกลางมีลูกจ้าง 300 – 900 คน ได้แก่ บริษัทแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จังหวัดราชบุรี และขนาดเล็กมีลูกจ้าง 1 – 299 คน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก 2 จังหวัดตราด  2) รางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง ได้แก่ ปีที่ 10 (เกียรติยศ) และปีที่ 5 (เชิดชูเกียรติ) จำนวน 38 รางวัล 3) รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ได้แก่ รางวัลเกียรติยศสูงสุด 15 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2546 - 2560) รางวัลเกียรติยศ 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 - 2560) รางวัลเชิดชูเกียรติ 5 ปีติดต่อกัน ( พ.ศ. 2556 - 2560) และรางวัลระดับประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 312 รางวัล  และ4) รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีที่ 10 ติดต่อกันขึ้นไป (แพลทินัม) ปีที่ 5 ติดต่อกัน (เพชร) และระดับประเทศ ปีที่ 1 (ทอง) รวมจำนวน 268 รางวัล