050156
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
26
80
49811
644
749
50156

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-17 12:15

กระทรวงแรงงงาน เผยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

Post on 05 กันยายน 2560
by Osh5
ฮิต: 314

กระทรวงแรงงงาน เผยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมาเป็นต้นไป ซึ่งในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้มีการปรับปรุง แก้ไข 3 เรื่องหลักๆ คือ 1) กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างบางกลุ่ม บางประเภท เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการการจ้างงานและคุ้มครองแรงงาน เช่น หากมีการจ้างผู้สูงอายุเป็นรายชั่วโมงอัตราค่าจ้างที่กำหนดต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ 2) เพิ่มบทบัญญัติการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง จากเดิมการเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อบังคับของสถานประกอบการ แต่ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้กำหนดการเกษียณอายุไว้ที่ 60 ปี และ 3) ปรับปรุงเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อลดภาระของนายจ้างในการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ ในมาตรา 108 และมาตรา 110 ซึ่งถูกยกเลิกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (doing business) จากเดิมนายจ้างจะลงทุนทำธุรกิจต้องส่งข้อบังคับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบก่อน แต่ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้สถานประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและประกาศให้ลูกจ้างทราบภายใน 15 วัน โดยไม่ต้องส่งข้อบังคับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แต่ต้องมีสำเนาเอกสารให้พร้อมสามารถเรียกดูได้ตลอด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ลดเวลาในการเริ่มธุรกิจ....เสียง หม่อมหลวงปุณฑริก....
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า เพื่อสร้างความรับรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงบทกฎหมายโดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้น กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทำคำชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม คำชี้แจง และตัวอย่าง ซึ่งอยู่ระหว่างนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิมผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย