050953
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
13
59
50734
325
1116
50953

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-16 13:56

ปลัดแรงงาน 'ย้ำ' แรงงาน 4.0 ต้องทำงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

Post on 20 ตุลาคม 2560
by Osh5
ฮิต: 196

ปลัดแรงงาน 'ย้ำ' แรงงาน 4.0 ต้องทำงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
ปลัดแรงงาน เน้นย้ำ แรงงาน 4.0 ต้องทำงานด้วยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 22 ของบริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด และบริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด ณ บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด มีนบุรี กทม. วันนี้ (19 ต.ค. 60) โดยกล่าวว่า “การที่บริษัทจัดให้มีงานวันความปลอดภัยในการทำงานขึ้น ถือว่าบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมภายในงานยังสามารถช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยสร้างการรับรู้ในองค์ความรู้ต่างๆ อันเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมกันสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ นอกจากภาครัฐให้การส่งเสริมแล้ว จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนายจ้างให้การสนับสนุนทั้งด้านนโยบาย การบริหารจัดการ และงบประมาณ เพื่อปรับปรุง พัฒนาสภาพการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขในการทำงาน และฝ่ายลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการทำงาน รวมทั้งทำหน้าที่เสนอแนะสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
                   ทั้งนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand ที่ขับเคลื่อนร่วมกับ 10 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างมาก ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อาทิ การประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) และแผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นกรอบในการดำเนินงาน การสนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อรองรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินลงร้อยละ 5”
​                   “การจัดงานในวันนี้ บริษัทได้ใช้ธีมงาน Safety 4.0 ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทมีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ทำให้การเข้าถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องง่ายสำหรับพนักงาน ให้สามารถรับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาการบริหารงานความปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ" ปลัดแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด

ที่มา : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/7517