022137
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
203
463
20589
2953
4364
22137

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-20 01:05

นายกรัฐมนตรีเปิดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสาก

Post on 28 สิงหาคม 2560
by Osh5
ฮิต: 155

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงานซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ว่า ประชาชนทุกกลุ่มของประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยในส่วนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันในการที่จะผลิตทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงานให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ขณะที่กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ โดยกําหนดวิสัยทัศนในอีก 20 ปขางหนา คือ “ทรัพยากรมนุษย มีคุณคาสูง สูความยั่งยืน” โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ช่วงๆ ละ 5 ปี ได้แก่  ชวงที่ 1 เป็นยุค Productive Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) มีเป้าหมายในการวางรากฐานดานแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล ชวงที่ 2 เป็นยุค Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 – 2569) มีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศให้เปนประชาชนของโลก (Global Citizen) เพื่อใหแรงงานสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่มผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับตอ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ชวงที่ 3 เป็นยุค Creative Workforce (พ.ศ. 2570 – 2574) มีเป้าหมาย  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสรางสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแก่การทํางานเพื่อสรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความยั่งยืนในการดํารงชีวิต และช่วงที่ เป็นยุค Brain Power (พ.ศ. 2575 – 2579) มีเป้าหมายให้เกิดสังคมการทํางานแหงพลังปญญา ซึ่งเป็นอนาคตการทำงานของประเทศไทย หรือ Thailand’s Future of Work โดยการเพิ่มจํานวนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณค่าสูง สามารถใชความรู ความสามารถ และใชสติปญญาในการทํางานที่มูลคาสูง (High Value) เพื่อให้  มีรายไดสูง (High Income) ผู้ทำงานมีความสุขกับการทำงาน และมีความมั่นคงในชีวิต สอดคล้องกับเป้าหมายงานที่มีคุณค่า หรือ Decent Work  และมุ่งหมายที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืนและเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้

           นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในนามรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ว่า ขอฝากให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการให้ความร่วมมือ ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้เกิดการทำงานที่ลูกจ้างสามารถใช้สติปัญญา ความรู้และความสามารถในการทำงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าสูง ผู้ทำงานมีความสุขกับการทำงาน และมีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนมีการทำงานที่มีเสรีภาพ มีความเสมอภาค มั่นคง มีศักดิ์ศรี และสร้างรายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของมนุษย์ได้ อันสอดคล้องกับแนวทาง Future of Work อนาคตการทำงานของประเทศไทย ที่กระทรวงแรงงานกำหนด และยังสอดคล้องกับเป้าหมายงานที่มีคุณค่าหรือ Decent Work ตามแนวทางที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดอีกด้วย

         ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวฝากถึงผู้ประกอบกิจการซึ่งมีการดำเนินงานบนความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ CSR ว่า นอกจากการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว ขอให้ดำเนินงานและกิจกรรมในเรื่องอื่นควบคู่ไปด้วย โดยเน้นให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในบริเวณพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการไปตั้งอยู่ พร้อมขอให้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปปฏิบัติ

         พร้อมทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และขอให้รักษาคุณภาพไว้ตลอดไป รวมทั้งขอเป็นกำลังให้กับองค์กรที่ยังไม่ได้รับรางวัลโดยให้เร่งพัฒนาตนเองขึ้นมา เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์การทำงานให้ดียิ่งขึ้น  และช่วยกันยกระดับศักยภาพระบบการทำงานที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และก้าวไกลทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป

        จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสถานประกอบการกิจการ

------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก