022134
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
203
460
20589
2950
4364
22134

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-20 01:05

ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 3 กันยายน 2560

Post on 04 กันยายน 2560
by Osh5
ฮิต: 279

สังคม

 

ศูนย์ศิลปาชีพจัดสร้างสมุดข่อยปาฏิโมกข์หนึ่งในเครื่องสังเค็ดในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ คืบหน้าแล้วกว่า 10 เล่ม

 

นายชาย มีจำรัส ครูพิเศษศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า แผนกนักเรียนศิลปาชีพเกาะเกิด และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทองได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวังให้จัดสร้างสมุดปาฏิโมกข์ เป็นหนึ่งในชุดประกอบเครื่องสังเค็ดในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับถวายแด่พระภิกษุพระอารามหลวง จำนวน 41 เล่มนั้น ล่าสุดดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 10 เล่ม อยู่ระหว่างลงรักปิดทองประดับปกหน้าและปกหลัง และทยอยเขียนอักษรขอมบาลีปาติโมกข์ลงในสมุดข่อย ความหนา 37 พับ โดยครูและอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอ่านและเขียนภาษาขอม จำนวน 8 คน เมื่อเขียนอักษรเสร็จแล้ว จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาบาลีกรมศิลปากรตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำไปปิดทองส่วนสันขอบสมุดทั้งสี่ด้าน

 

สำหรับการจัดสร้างสมุดปาฎิโมกข์ถวายพระอารามหลวง ตามธรรมเนียมจะมีผ้าห่อคัมภีร์เพื่อป้องกันสมุดชำรุดเสียหาย ดังนั้น ศูนย์ศิลปาชีพ จึงจัดทำผ้าห่อคัมภีร์อีก 41 ผืน โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและผ้าโบราณก่อนนำลวดลายผ้าโบราณสมัยอยุธยามาออกแบบผ้าห่อคัมภีร์ พร้อมประดับตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มีลวดลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านล่างของผ้าพิมพ์ข้อความ พระบรมศพ 2560 เพื่อแสดงถึงงานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนเพื่อบรรจุในหีบปาฎิโมกข์ประกอบเป็นชุดเครื่องสังเค็ดสำหรับใช้ในพระราชพิธี

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมกรรมการผู้ทดสอบสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐาน

 

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากแนวโน้มสถานการณ์ของผู้ประกอบอาชีพกุ๊กหรือเชฟ ยังมีความต้องการสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะด้านอาหารไทย มีผู้ต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหากผ่านการทดสอบจะได้รับการการันตีฝีมือแรงงาน จึงต้องเร่งผลิตบุคลากรกลุ่มนี้เพื่อให้เพียงพอ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมกรรมการผู้ทดสอบ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ผศ.ศรีสมร คงพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนอาหารและโภชนาการ และคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติ มีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในฐานะของผู้เข้าทดสอบ และผู้ทดสอบหรือกรรมการ ซึ่งต้องมีการปรุงอาหารไทยตามโจทย์ที่ได้วางไว้ เช่น การควบคุมการทดสอบ การให้คะแนน การตรวจผลงาน เป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพกรรมการผู้ทดสอบให้เพิ่มสูงขึ้น มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน

 

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวต่อไปว่าโครงการติดดาวให้กับแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานทุกระดับเข้าสู่การทดสอบ ซึ่งเป็นการวัดทักษะฝีมือและรับได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยในปัจจุบันมีผู้ผ่านการทดสอบแล้วจำนวน 60,630 คน จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 24,200 คน สาขาที่มีผู้มาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานยังคงเป็นสาขาที่เกี่ยวกับช่างต่างๆ เช่น สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามสาขาผู้ประกอบอาหารไทย มีผู้ผ่านการทดสอบแล้ว 974 คน ส่วนใหญ่เป็นกุ๊กที่ทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง

 

รัฐบาลหนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถประเทศ ชื่นชมการค้นพบมะม่วงมหาชนกต้านมะเร็ง หัวใจ เส้นเลือดอุดตัน แนะขยายผลสร้างรายได้แก่เกษตรกร ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต

 

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดการบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน และสามารถผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม บริหารงบประมาณ พัฒนาบุคลากร และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมนักวิจัยไทยที่ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อยอดสร้างนวัตกรรมแก่สังคม เช่น กรณีของ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร ที่ได้ริเริ่มงานวิจัยเกี่ยวกับมะม่วงมหาชนกจนพบว่ามีคุณสมบัติต้านโรคมะเร็งและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหลายชนิด รวมถึงโรคหัวใจ เส้นเลือดอุดตันในสมอง โรคต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น”

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะม่วงมหาชนกให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น และช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงชนิดนี้ ซึ่งนอกจากจะมีรสชาติอร่อยถูกใจนักชิมทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนแล้ว ยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคได้อีกด้วย ดังนั้น จึงได้กำชับให้มหาวิทยาลัยช่วยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่สนใจ ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การฉีดสารละลาย และการนำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งขอเชิญชวนสื่อมวลชนให้ช่วยกันทำข่าวเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีอยู่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระแสการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากยังมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจในหลายสาขาอีกเป็นจำนวนมาก

 

นายกรัฐมนตรี อยากเห็นมหาวิทยาลัยวิจัยของไทยร่วมกันผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเอกชนและภาคอุตสาหกรรมลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 300 เพื่อให้ภาคเอกชนนำค่าใช้จ่ายจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปขอยกเว้นภาษีได้สูงสุด 3 เท่าของที่จ่ายจริง จัดทำบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนจะส่งเสริมให้มีการลงทุนใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Expenditure on R&D : GERD) มากกว่าร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 130,000 ล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้าอีกด้วย”

 

ยอดผู้แสวงบุญจากทั่วโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ปีนี้สูงถึง 2,352,122 คน

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ว่าการนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปิดเผยจำนวนยอดผู้แสวงบุญจากทั่วโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 หรือฮิจเราะห์ศักราชที่ 1438 จำนวน 2,352,122 คน แบ่งเป็นชาย 1,334,080 คน หญิง 1,018,042 คน ในจำนวนนี้มีผู้แสวงบุญชาวไทยรวมอยู่ด้วย 8,817 คน

 

ขณะที่ทางการซาอุดิอาระเบีย ได้ประกาศแจ้งเตือนผู้แสวงบุญที่พักอาศัยอยู่ ณ ทุ่งมีนา บริเวณที่พักของผู้แสวงบุญชาวไทยว่า ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาในการขว้างเสาหินที่มีจำนวนผู้แสวงบุญคับคั่งมากเป็นพิเศษ คือระหว่างเวลา 14.00 – 18.00 น. เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในบริเวณพื้นที่ขว้างเสาหินมากจนเกินไป ผู้แสวงบุญจึงควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

 

สำหรับการใช้ชีวิตภาคสนาม ณ ทุ่งมีนาของผู้แสวงบุญทั่วโลก 2 ล้านกว่าคน ในช่วงเวลา 6 วัน 5 คืนที่ผ่านมา เป็นไปอย่างเรียบง่ายและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ทั้งด้านการรับประทานอาหาร สถานที่หลับนอน ซึ่งเต็นท์ที่พักของผู้แสวงบุญชาวไทยนั้นอยู่ในโซนกลุ่มประเทศตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน โดยมีผู้แสวงบุญจากประเทศจีนบางส่วนปะปนกันอยู่ด้วย ส่วนหนึ่งของผู้แสวงบุญใช้เวลาว่างภายหลังจากปฏิบัติศาสนกิจผ่อนคลายอิริยาบถด้วยการซื้อของฝากกลับบ้านใกล้เต็นท์ที่พัก

 

นอกจากนี้ ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 8 พันคนยังต้องแบ่งปันการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา และพื้นที่อาบน้ำละหมาด ที่ทางการซาอุดิอาระเบียได้จัดเตรียมไว้อย่างเรียบง่าย ซึ่งในช่วงเวลาเร่งรีบอาจมีผู้ใช้บริการหนาแน่น ทำให้ผู้แสวงบุญต้องใช้เวลานานในการรอคอย แต่ทุกชาติก็ยังสามารถแบ่งปันการใช้บริการได้อย่างไม่มีปัญหา จึงยังคงเห็นภาพของผู้อ่อนวัยเอื้อเฟื้อให้ผู้สูงวัยที่มีความจำเป็นใช้ห้องน้ำหรือห้องสุขาก่อน หรือการช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน รวมถึงเรื่องการร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่รอบเต็นท์ที่พักอาศัย ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป ณ ทุ่งมีนาแห่งนี้